Till startsida

(Information in English further down the page)

Om Passion for Projects 2023

Kongressen är Skandinaviens största mötesplats inom projekt, program och portföljledning and The Future of Meetings påverkar oss alla och framgången i våra projekt.

För att göra årets event lika framgångsrikt som tidigare ser vi fram emot ditt deltagande. Ett tillfälle att utvecklas, inspireras, nätverka och ha roligt. Ett flertal utställare finns också på plats och för de som önskar bjuder vi in till ett tilläggsevent på måndagskvällen med middag och en glittrande show.

Project Management Institute Sweden Chapter, som arrangerar Passion for Projects Congress är en icke vinstdrivande organisation. Alla intäkter från kongressen används för att täcka eventets kostnader och för att PMI Sweden Chapter skall kunna erbjuda fortsatt nytta för våra medlemmar och professionen.
 

Datum och tider*

Dag 1:

Måndag 13 mars

Registreringen öppnar 09:30.

Programmet börjar 10:30 och håller på till 18:15

Plus Program börjar 18:30 med mingel, middag och underhållning fram till 23:00. 

Observera: 

Ett glas bubbel serveras på minglet och det ingår ytterligare ett glas vin, öl eller alkoholfri dryck till middagen. Det kommer även finnas bar/er i lokalerna under kvällen för den som önskar köpa något mer/annat.

Dag 2: 

Tisdag 14 mars

Dörrarna öppnar 08:00. Programmet börjar 8:30  och håller på till 17:15

*Med reservation för ändringar

 

Deltaga digitalt, virtuellt

Vi erbjuder remote deltagande på en digital variant av kongressen. Som remote deltagare kan man via en länk streama sessionerna från den stora scenen i arenan och/eller välja en annan livestream med exklusiva direktsända intervjuer från en studio på plats och från vår flygande reporter i minglet. Några av de andra sessionerna är i hybridfomat där du hemifrån är med på samma session som de på plats. Talen från arenan kommer även att spelas in och läggas upp för visning under en tid efter eventet till alla med biljett. 

Helt nytt för i år är att vi kommer erbjuda en virtuell konferensmiljö i Metaverse där du i 3D på din dator eller med VR-set på hemma kan möta och interagera med andra deltagares avatarer.  Det  kommer även vara minst en föreläsning direkt i denna miljön.

De sessioner som streamas live har denna ikon på sig. För att kunna se den måste du vara inloggad med det konto som du registrerade dig till Passion for Projects Congress med .

Klicka på ”JOIN-LIVE” länken så öppnas en spelare i din webbläsare. Vill du pendla mellan att se på livesända tal från arenan och liverapportering från vår flygande reporter på plats och intevjuer från vår studio så kan du ha detta livespår i ett annan flik och en tredje om du vill delta i The Metaverse från din dator. Du kan se mer om aktiviteter och planerade tal med tider i det digitala programmet. 

Tänk på att förbereda dig väl med att ha laddat ned app och gå med i god tid. Mer information får du i informationsmailet vi skickar ut inför kongressen.

Vi kommer ha minst en VR guide i den virtuella konferensenmiljön i The Metaverse som kan försöka hjälpa dig att "hitta rätt" när du kommer in.

 

Planera ditt besök

Som inloggad kan du favoritmarkera de talare du vill lyssna till. Gå sedan till "Mitt program", där listas de talare du har favoritmarkerat. 

De interaktiva sessionerna behöver du förboka för att garanterat få plats och ett par av dem är en session på 45x2 min med paus emellan så tänk på det när du planerar.

Du kan knyta kontakter och skicka meddelanden till kongressens deltagare och PMI medlemmar i vår webbapp PMI SE. Genom att visa din QR-kod på din mobil kan en annan deltagare lägga till dig som kontakt.

Läs vår kompletta guide om inloggning och webappens funktioner här.

Är du besökare genom en gruppanmälan så skapar du enklast ett konto genom att gå till https://www.pmi-se.org/Start/Skapa-konto

 

PDUs

Som certifierad vill du kanske samla PDU:er. När du är inloggad ser du hur många PDU:er du kan rapportera på respektive sessionsbeskrivning. På slutet av varje session visas en PDU-kod du kan scanna eller lägga in för att registera dina PDU:er på PMI.org.

En detaljerad beskrivning om hur du registrerar PDU finns här.

 

 

About Passion for Projects 2023

The conference is Scandinavia's largest meeting place for projects, program- and portfolio management and The Future of Meetings affects us all and impact all our projects.

To make this year's event as successful as previous ones, we look forward to your participation. An opportunity to grow, be inspired, to network and have fun. A number of exhibitors are also on site and for those who wish, we offer an additional event on Monday evening with dinner and a glittering show.

The Project Management Institute Sweden Chapter, which organises the Passion for Projects Congress, is a non-profit organization. All income from the congress is used to cover the costs of the event and for the PMI Sweden Chapter to be able to offer continuous value to our members and the profession.

 

Dates and times*

Day 1:

Monday March 13

Registration opens at 09:30.

The program starts at 10:30 and lasts until 18:15

Plus Program starts at 18:30 with mingling, dinner and entertainment until 23:00.

Note: A glass of bubbles is served with the mingle and an additional glass of wine, beer or non-alcoholic drink is included with the dinner. There will also be bar/s during the evening for those who wish to buy something more/else.

Day 2:

Tuesday March 14

Check in opens at 08:00. 

The program starts at 8:30 and lasts until 17:15

 

*With reservation for changes

 

Participate digitally, virtually

We offer remote participation in a digital version of the congress. As a remote participant, you can via a link stream the sessions from  the arena and/or choose another live stream with exclusive live interviews from an on-site studio and from our flying reporter in the mingle. There will also be some hybrid sessions where you interact with the delegates on site. The speeches from the arena will also be recorded and posted for viewing after the event to all ticket holders. 

Brand new for this year.

We will offer a virtual conference environment in The Metaverse where you can meet and interact with other participants' avatars, in 3D on your computer, or with a VR set at home. There will be at least one speech held by a speaker in this virtual conference environment.

The sessions that are streamed live have this icon. To be able to see it, you must be logged in with the account you registered for Passion for Projects Congress with.

 
Click on the "JOIN-LIVE" link and a player will open in your browser. If you want to switch between watching live speeches from the arena and live reporting from our flying reporter on location plus interviews from our studio, you can have this live track open in another tab in your browser and even a third one if you want to participate in the Metaverse from your computer. See program for activities. 

Please prepare account and download app in advance. It is in the information mail you will receive before the congress.

There will also be a guide in The Metaverse to help you out and get ready for the planned speeches.

Plan your visit in advance

If your are logged in with the account you registered with you can mark the sessions you want to attend in the program with a star and they will show under My Prograrm/Mitt program.

You need to book the interactive sessions in advance to guarantee a place and couplel of them are a 45x2 minutes sessions with a break in between, so keep that in mind when planning.

 
You can make contacts and send messages to other congress participants and PMI members in our web app PMI SE. By showing your QR code on your mobile, another participant can add you as a contact.
Read the guide about creating an account, log-in and features of the webapp here.

 
If you are a visitor through a group registration, the easiest way to create an account is to go to https://www.pmi-se.org/Start/Skapa-konto

 
If you want a program in paper form, the digital program is print-friendly. Print and take with you.

PDUs

As a certified member you might want to collect your PDU's. When you are logged in you can see how many PDU's a session is generating. At the end of each session a code will show to make it possible to add it on PMI.org.

A detailed description on how to register PDU's here.