Nyhetsbrevsrubrik

Ser brevet konstigt ut? Klicka här

Tack för att du deltog på Passion for Projects Congress 2020!

(English translation below)

 
Feedback

Vi arrangerar kongressen för din skull och är därför tacksamma om du kan ge feed-back på din upplevelse. Detta gör du på två sätt:

  • Gå in i programmet och ge feedback på respektive session (du måste vara inloggad)

  • Svara på generella frågor via vår enkät

Presentationsmaterial

Vi får en hel del frågor angående presentationsmaterialet från presentationerna. Dessa kommer att finnas tillgängliga nästa vecka. Ni kommer få meddelande från oss när de är publicerade. Undantaget är de presentationer som vi inte får tillstånd av talaren att publicera.

 
PDU:er

För dig som vill registrera PDU:er finns i år två möjligheter:

  • Du checkade in på alla de sessioner du deltog på under kongressen (denna möjlighet gällde för PMI Sweden Chapter medlemmar). Du behöver inte göra något mer. PMI Sweden Chapter kommer att registrera dina PDU:er. Det kan ta upp till två veckor innan dina PDU:er blir registrerade. Du får ett mail när det är klart.

  • Om du inte checkade in, eller om du inte är PMI Sweden Chapter medlem, måste du registrera dina PDU:er själv på PMI.org. Lista med alla PDU-koderna som du ska använda finns här.

Webinarier

Vi undersöker just nu möjligheten att anordna webinarier med de talare som inte kunde delta på kongressen. Håll utkik i vårt kalendarium eller i vårt nyhetsbrev.

 

Vill du kontakta oss angående kongressen, vänligen använd .

 

Stort tack för ditt deltagande och välkommen tillbaka nästa år i Göteborg den 15-16 mars 2021 på Svenska Mässan.

 
Med vänlig hälsning, från alla oss som arrangerade Passion for Projects Congress 2020

 
 

English translation:

Thank you for your participation at Passion for Projects Congress 2020!

 

Feedback

We arrange the congress for you and are therefore grateful if you can give feed-back on your experience. This is done in two ways:

 

  • On the program page, give feedback on each session (you must be logged in)

  • Reply to general questions via our survey

 

Presentation material

We will get a lot of questions regarding the presentation material from the presentations. These will be available next week. You will receive notification from us when they are published. The exception is the presentations that we do not get permission from the speaker to publish.

 

PDUs

For those who wish to register PDUs this year, there are two options:

  • You checked in at all the sessions you attended during the congress (only for PMI Sweden Chapter members). You don't have to do anything. PMI Sweden Chapter will register your PDUs. It may take up to two weeks for your PDUs to be registered. You will receive an email when ready.

  • If you did not check in, or if you are not a PMI Sweden Chapter member, you must register your PDUs yourself at PMI.org. A list of all the PDU codes that you will use can be found at here.

 

Webinars

We are currently investigating the possibility of organizing webinars with the speakers who could not attend the congress. Keep an eye on our calendar or our newsletter.

 

If you would like to contact us regarding the congress, please use .

 

Great thanks for your participation and welcome back next year in Gothenburg, March 15-16, 2021 at Svenska Mässan.

 
Sincerely,

From all of us that organized the Passion for Projects Congress 2020

 
 

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt