Till startsida

Passion for Projects Congress 2023

PMI Talent Triangle

The seminars are color-coded according to PMI's Talent Triangle

Info om Digitalt Program (info in English below)

Alla tal från arenan sänds live och har denna ikon på sig. För att kunna se måste du vara inloggad med det konto som du registrerade dig till Passion for Projects Congress med.

Klicka på ”JOIN-LIVE” länken så öppnas en spelare i din webbläsare.

Denna livesändning kommer att vara i gång under hela kongressen med paus emellan tal.

Det kommer även finnas minst ett hybrid möte där du deltar i samma session som några av deltagarna på plats. Dessa kan du delta i via länk i programmet.

Efter varje session kommer vi att visa en qr-kod som du kan scanna och registrera dina PDU-poäng alternativt i den video vi laddar upp efteråt. Du kan få total 10 PDUs totalt.

HELT NYTT FÖR I ÅR!!

Utöver talen från arenan så erbjuder vi 2 ytterligare livesändningar som du kan öppna i två andra flikar på din browser när det är paus i arenan eller om du väljer att titta på några av talen efteråt tex. Det ena spåret är från vår YouTube Studio på plats där vi sänder intervjuer med talare, facilitatorer, arrangören, partnerföretag och deltagare om temat Framtidens Möten och den andra rapport ifrån minglet med vår flygande reporter! 

Sist men inte minst kommer vi erbjuda er att testa på en konferens i The Metaverse.

Du kan delta med VR utrustning eller från din dator. Gå runt fritt (eller kör runt din avatar) och prata med andra deltagare, titta på livesändning från arenan på en skärm, läsa om PMI på en anslagstavla, se vad som händer på plats i Stockholm på en annan skärm... och så kommer vi ha minst en tidsplanerad föreläsning av VR Expert och forskare vid University of San Fransisco, Rabindra Ratan. Förbered dig i god tid genom att följa skyltar och gå till platsen där han kommer tala. När du kommer in finns det minst en guide som hjälper dig och du kan alltid fråga andra deltagare du möter.

Digital Program

All speeches from the arena are broadcast live and have this icon on them. To be able to watch, you must be logged in with the account you signed up for Passion for Projects Congress with.
Click on the "JOIN-LIVE" link and a player will open in your browser.
This live broadcast will run throughout the congress with breaks between speeches.

There will also be at least one hybrid meeting to join where you and some of the participants on site interact.

 
After each session we will show a qr-code that you can scan and record your PDU points alternatively it will be in the video we upload afterwards. You can gain 11 PDUs in total.

 
BRAND NEW FOR THIS YEAR!!
In addition to the speeches from the arena, we offer 2 additional live broadcasts that you can open in two other tabs on your browser and toggle to when there is a break in the arena or if you choose to watch some of the speeches afterwards for example. 

One track is from our YouTube Studio on site where we broadcast interviews with speakers, facilitators, the organizer, partner companies and participants on the theme of Future Meetings and the other live stream will be direct from the mingle with our flying reporter!

Last but not least, we will offer you to test at a conference in The Metaverse.
You can participate with VR equipment or from your computer. Walk around freely (or move your avatar) and talk to other participants, watch live broadcast from the arena on one screen, read about PMI on a notice board, see what is happening on site in Stockholm on another screen... and we will have at least one scheduled speech by VR Expert and researcher at the University of San Francisco, Rabindra Ratan. Prepare well in advance by following signs and going to the place where he will speak. When you log in and enter there will be at least one guide to help you and you can always reach out to other participants you meet.