Till startsida

Passion for Projects Congress - Skandinaviens mötesplats för projektledare och ledare sedan 2011

2010 var ett speciellt år för Passion for Projects Congress.

På PMI träffen på Elyséepalatset i Göteborg kommunicerades att PMI Sverige beslutat sig för att anordna en kongress med syfte att vara en årlig mötesplats för projektledare. Göteborg skulle bli först ut och frågan kom om vem som ville vara med. Det var många händer som räcktes upp. Att ha ett engelskt namn genererade diskussion, idag känns det dock helt rätt. Passion for Projects Congress är mötesplatsen för projektledare från hela Skandinavien.

Passion for Projects Congress fick således sitt startskott i Göteborg 2011 och sedan dess har 10 kongresser hållits, Göteborg, Stockholm och Malmö har turats om att organisera detta fantastiska evenemang. Många talare från näringslivet och från både PMI Sverige och PMI internationellt har bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Vi har haft nöjet att lyssna på: Percy Barnevik, minnesvärt när han berättade om sitt drömprojekt att stötta mikroprojekt och kvinnligt entreprenörskap i utvecklingsländer, Ricardo Vargas från PMI gav en stark insikt i hur det är att genomföra projekt inom FN, Henrik Kniberg pratade om hur Spotify togs fram.

Passion for Projects Congress har ett eget Trademark och är PMI Sveriges flaggskepp i vårt kontinuerliga arbete att stärka projektledarrollen. Basen är samarbete med näringsliv och samhälle, både inom Sverige och internationellt, goda kontakter och ett gemensamt mål: Kompetenta projektledare.

För dig som vill vara med i organisationen:

Att få vara del av volontärorganisationen är en fantastisk upplevelse, det ger erfarenhet och det är en ynnest att få vara med och skapa ett drömprogram. 

Kontakta barbara.klein

Tillsammans är allting möjligt!

 

PDU

Som certifierad vill du kanske samla PDU.

Nedan finns alla PDU-koder samlade i dokument för föregående kongresser.

PDU för kongress 2022

PDU för EPLF 2022

PDU för kongress 2023

PDU för kongress 2024

 
 

 

Passion for Projects Congress - Scandinavia's largest meeting for project professionals since 2011

 2010 was a special year for the Passion for Projects Congress.

 
At the PMI meeting at the Elysée Palace in Gothenburg, it was announced that PMI Sweden had decided to organize a congress with the aim of being an annual meeting place for project managers. Gothenburg was to be the first out, and the question came as to who wanted to join. Many hands were raised. Having an English name generated discussion, but today it feels just right. Passion for Projects Congress is the meeting place for project managers from all over Scandinavia.

 
And so Passion for Projects Congress had its start in Gothenburg in 2011, and since then 10 congresses have been held, Gothenburg, Stockholm and Malmö have taken turns to organize this fantastic event. Many speakers from business and from both PMI Sweden and PMI internationally have contributed their knowledge and experience. We have had the pleasure of listening to: Percy Barnevik, memorable when he talked about his dream project to support micro-projects and female entrepreneurship in developing countries, Ricardo Vargas from PMI gave a strong insight into what it is like to implement projects within the UN, Henrik Kniberg talked about how Spotify was founded.

 
Passion for Projects Congress has its own trademark and is PMI Sweden's flagship in our continuous work to strengthen the project management role. The basis is cooperation with business and society, both within Sweden and internationally, good contacts and a common goal: Competent project managers.

 
For those who want to join the organization:
Being part of the volunteer organization is a fantastic experience, it gives experience and it is a favor to be able to be part of creating a dream program. 

 
Contact
Together, everything is possible!

 

PDUs

You may want to  collect PDUs.
Below are all PDU codes collected in documents for previous congresses.

PDU for congress 2022

PDU for EPLF 2022

PDU for congress 2023

PDU for congress 2024