Till startsida

Tala på Passion for Projects 

Congress 2024

En Project Management Institute Open Congress den 11-12:e mars, på Sea U i Helsingborg. Temat för kongressen i år är "Innovation and Empowered Change".

Kära medlemmar, managers, ledare, specialister, forskare, facilitatorer, futurister, utvecklare, kommunikatörer, sakkunniga och intressenter inom ämnet framtidens möten.

"Call for speakers" för Passion for Projects Congress 2024 är nu öppen och konferensens programgrupp välkomnar bidrag från hela världen som kan bidra till utvecklingen av framtidens möten, och helst på engelska. Missa inte chansen att stå upp och höras framför hundratals delegater som representerar ledare och influensers inom PMO, Program-, Projekt-, Agile-, Change Management samt utbildare, konsulter samt beslutsfattare från Skandinaviens alla företag och organisationer och den offentliga sektorn.

Konferensen Passion for Projects samlar den 11-12:e mars, ledande profiler, experter och utövare inom mötesteknik, möteskultur och meeting management under PMI Swedens värdskap på Sea U i Helsingborg under två dagar. Det kunskapspackade programmet kombinerar nyckelperspektiv, presentationer i metodik, fallstudier, debatter, paneler, interaktiva workshops, faciliterade sessioner och nätverksmöjligheter som maximerar varje deltagares möjlighet att lära sig mer om, utbyta kunskap, vidaretutveckla kompetens inom, prova på, skapa nätverk och vi letar nu efter fler lärorika, intressanta, underhållande bidrag med direkt koppling till framtidens möten och gärna delade "lessons learned" från egna projekt och organisationer. Förutom att tala finns det möjighet att demonstrera, debattera, workshoppa, intervjua och utbilda i "mindre" mötesrum för upp till 80 personer. Om ditt bidrag blir utvalt kommer vi diskutera fram rum och format samt dag och tid.

Fristen för ansökan är den 29e December 2023 och du kan förvänta dig ett svar från projektguppen ett par veckor efter du skickat in. Kontakta oss gärna med eventuella frågor angående din ansökan eller inlämningsprocessen.

Maila ditt bidrag direkt till vår Program Track Manager Dilara Cetin - eller vänd dig med frågor om konferensen till ansvarig Projektledare Barbara Klein - .

Hälsningar projektgruppen för Passion for Projects Congress 2024

 

Become a speaker at Passion for Projects Congress 2024

An open Project Management Institute Congress on March 11 - 12, at Sea U in Helsingborg. 

The theme of the congress this year is "Innovation and Empowered Change".

Dear members, managers, leaders, specialists, researchers, facilitators, futurists, developers, communicators, experts and stakeholders in the future of meetings. The "Call for speakers" for Passion for Projects Congress 2024 is open and the conference program group welcomes contributions from all over the world that can contribute to and drive the development of future meetings,  preferrably in English. 

Don't miss the chance to stand up and be heard in front of hundreds of delegates representing leaders and influencers within PMO, Program-, Project-, Agile- and Change Management as well as professional facilitators, HR-managers, CSOs, authors, researchers, strategists and decision makers from all of Scandinavia's companies and organizations and the public sector. On March 11 - 12, the Passion for Projects conference brings together leading profiles, experts and practitioners in meeting technology, meeting culture and meeting management under PMI Sweden's hosting at Sea U in Helsingborg for two days. 

The program combines key perspectives, methodology presentations, case studies, debates, panels, interactive workshops, facilitated sessions and networking opportunities that maximize each participant's opportunity to learn more about, exchange knowledge, further develop meeting management skills, try out new formats and tech, network and have fun.

We are now looking for more interesting, relevant contributions with a direct connection to the topic and why not shared "lessons learned" from your own projects and organizations. In addition to speaking, there is the possibility to demonstrate, debate, workshop, interview and train groups  in "smaller" meeting rooms for up to 80 people. If your contribution is selected, we will discuss the room and format as well as the day and time.

The deadline for applications is 29th December 2023 and you can expect a response from the project group a couple of weeks after you submit. Feel free to contact us with any questions regarding your application or the submission process.

Email your contribution directly to our Program Track Manager Dilara Cetin at or address questions about the conference to Project Manager Barbara Klein at .

Greetings the Passion for Projects Congress 2024 project team.